Er zijn diverse specialisaties en behandelmethoden voor handen binnen Spreekhoek. Een kleine weergave…

Stem

Manuele Facilitatie van de Larynx

Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx. Dit wordt ook wel manuele facilitatie genoemd. Hierdoor ontstaat er een betere balans in het hele gebied rondom de larynx. Dit geeft veelal een betere ontspanning. De resultaten zijn soms ronduit verbluffend. Bijzondere goede resultaten zijn inmiddels behaald bij o.a. professionele vocalisten als zangers, sprekers, leraren en onderwijzers.

Met de larynx manipulatie/facilitatie techniek wordt een trage rekking of stretching van de spieren bedoeld, waardoor de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem, ontspannen worden. Manuele facilitatie is er op gericht de spieren in en rondom de larynx ontspannen en mobieler te maken. Bij diagnostiek krijgt men inzicht in de relatie tussen de houding van de cliënt en de spierspanning op larynx-niveau.

Deze techniek wordt  gebruikt bij mensen waarbij  sprake is van een hypertonie, dat betekent dat de spanning in de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem te hoog is.

Een gewone logopedische behandeling bestaat veelal uit  functietraining van adem en stemgebruik. Daarbij wordt veel geoefend met  houding, adem, stem en auditieve (luister) oefeningen. Larynx manipulatie/facilitatie is een aanvulling waardoor een logopedische behandeling sneller effect sorteert. Er wordt  met deze facilitatie een goede basisvoorwaarde gecreëerd voor andere logopedische oefeningen.

Aanvankelijk is het effect beperkt  van duur. Maar wanneer de behandeling verscheidene malen wordt herhaald is het effect steeds weer langer van duur totdat het  permanent is. In de meeste  gevallen zijn 3 – 6 behandelingen echter altijd noodzakelijk.

Effecten van de facilitatie

 • Ontspanning van hals, strottenhoofd, mondbodem
 • Verbetering van stemkwaliteit
 • Makkelijker slikken
 • Vermindering van globus-gevoel
 • Vermindering van klachten of pijnsensatie van de keel
 • Verbetering van de flexibiliteit van het strottenhoofd

Indicaties voor facilitatie

 • Verhoogde spierspanning in nek, schouder, hals gebied
 • Bij gespannen slikbeweging (meestal gepaard met en click tijdens het slikken)
 • Een stem die snel vermoeid raakt
 • Als er geen duidelijke aanwijzingen voor de herkomst van de heesheid bestaat

Lax Vox

Essentieel in stemtherapie is om niet de symptomen te behandelen, maar om het biomechanisme en lichamelijke proces in het stemapparaat te veranderen.

Lax Vox is een methode die zorgt voor een “vrije stem”. Het belangrijkste is het verkrijgen van efficiënt stemgebruik: de stem bezit draagkracht, is gemakkelijk te maken, klinkt prettig en is voldoende belastbaar.

De LaxVox is een directe therapie die gemakkelijk te volgen en aan te leren is. Het is voor de stempatiënt eenvoudig om thuis uit te voeren. Er is niet veel om te onthouden en te doen op hetzelfde moment.

Estill Voice Training (EVT)

Estill Voice Training is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die baanbrekend is geweest in de wereld van de zangtechniek en de logopedie.

EVT geeft volledig inzicht en controle in – en over de stem en een oneindig palet aan klankvariaties.

Spraak, Taal en Gehoor

Bouw!

Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Klik hier voor meer informatie over Bouw!.

Suus en Luuk praktijk

Spreekhoek is een erkende Suus en Luuk praktijk. Suus en Luuk zijn de mascottes van de praktijk die steeds terugkeren in diverse behandelmaterialen voor spraak, taal en kindercoaching.

Hodson&Paden

Deze behandelmethode is ontwikkeld voor jonge onverstaanbare kinderen vanaf 2 jaar. De spraak klinkt bij deze kinderen onvoldoende verstaanbaar doordat spraakklanken niet goed worden waargenomen en onderling worden verwisseld. Dit noemen we een fonologische articulatiestoornis.

De kinderen krijgen de klanken in woorden aangeboden. In de aangeboden woorden zijn de klanken verwerkt die geleerd moeten worden. Zij hoeven zelf de woorden nog niet na te spreken.  De kinderen horen de woorden via een hoofdtelefoon. Zo worden zij zich bewust van de klanken en de combinaties van klanken.  We oefenen zo spelenderwijs met het luisteren naar klanken en klankpatronen zonder dat de nadruk wordt gelegd op het produceren van de klanken.

Metaphon

Deze methode is ontwikkeld voor onverstaanbare kinderen vanaf 3,6 jaar oud. Bij kinderen vanaf deze leeftijd ontwikkelt zich het vermogen om over taal na te kunnen denken . De metaphon methode gaat ervan uit dat kinderen die moeite hebben met het herkennen van klanken en klankpatronen ook moeite hebben met het leren en toepassen van taalregels.

Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van het stimuleren van de talige kennis van het kind. De klanken en klankpatronen die moeten worden geleerd, worden aangeboden in oefeningen die het taalbegrip, klank kennis, woordkennis stimuleren.  Zo leren kinderen dat de betekenis van een woord verandert als je een klank in het woord verandert.

De logopedist bij Spreekhoek heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van (jonge) kinderen met fonologische problemen
De logopedist geeft uitleg over de ontwikkeling van de klanken bij kinderen in de Nederlandse taal en begeleidt de ouders in het stimuleren van de klankontwikkeling van hun kind.

Nederlands met Gebaren (NmG)

Nederlands met Gebaren is een combinatie van de Nederlandse taal en de Nederlandse Gebarentaal. Hierdoor ontstaat er een contacttaal die we NmG noemen. Deze contacttaal heeft geen vaste vorm, geen eigen grammatica regels.

NmG wordt veelal gebruikt bij jonge kinderen waarvoor verbale communicatie nog niet binnen hun bereik ligt. Middels NmG wordt het Nederlands visueel gemaakt. Deze communicatievorm wordt gebruikt door slechthorende kinderen, en kinderen met een spraak-/taalstoornis of verstandelijke beperking.

PROMPT

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) biedt een tactiel kinetische benadering voor spraakstoornissen. Met PROMPT helpt de logopedist de patiënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en localisaties. De patiënt bouwt zo een referentie op van het bewegingspatroon van de klank en kan daarmee vervolgens het bewegingspatroon van de klank zelf oproepen. De PROMPT techniek vormt hiermee een waardevolle toevoeging voor het logopedisch handelen bij spraakstoornissen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen, alsmede leren spreken na het plaatsen van cochleaire implantaten.

Mondgewoonten

Oro-myofuntionele therapie (OMFT)

Duimzuigen, nagelbijten, door de mond ademen ipv door de neus, en slikken met de tong tegen de tanden of tussen de tanden, noemt men afwijkend mondgedrag.

Het is belangrijk dat het afwijkend mondgedrag op tijd wordt behandeld en afgeleerd omdat het een nadelige invloed heeft op de stand van het gebit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze gespecialiseerde site: www.omftamersfoort.nl.

Lezen en spellen

Klank-tekenkoppeling

Voor kinderen uit de kleutergroepen van de basisschool kan het moeilijk zijn om de klanken en letters te herkennen.
Het herkennen van klanken en het kunnen koppelen van de klanken aan de letters zijn belangrijke voorwaarden om in groep 3 het leesproces goed te doorlopen.

De logopedist maakt een uitgebreide analyse van de klankontwikkeling van het kind. Zo is duidelijk welke klanken er worden geproduceerd en herkend en welke klanken onderling worden verwisseld of worden weggelaten.  Dit onderzoek heet een fonologische analyse.

De logopedist volgt het kind in zijn ontwikkeling en stimuleert op een speelse wijze de klankvorming, klankherkenning en de klankproductie.  Dit betekent dat het kind de klanken leert voelen in de mond en klanken leert herkennen als ze worden geproduceerd.  Klanken kun je horen en voelen.  Als je goed kijkt naar je mond, dan zie je dat de stand van de lippen en kaken en de tong steeds verandert als je  verschillende klanken produceert.  Dit bewustwordingsproces vormt een belangrijke basis voor de klank tekenkoppeling.  Eerst de klankontwikkeling en daarna de klank tekenkoppeling.

Er wordt gewerkt met verschillende kindvriendelijke therapiematerialen zodat het kind de klanken goed leert herkennen.  De logopedist stimuleert de zintuigen horen, zien en voelen om de klankontwikkeling en vervolgens de letterherkenning en de klank tekenkoppeling te automatiseren.
Er wordt spelenderwijs gewerkt met spelletjes met mondbeelden, spiegelbeelden, persoonlijk samengesteld voor het kind mp3 bestand met klanken en woorden, tastkist met voorwerpen en vervolgens voelletters en motorische oefeningen de letters te herkennen en te koppelen aan de klanken.

Zodra de klankontwikkeling voldoende is ontwikkeld wordt de therapie gericht op het herkennen en benoemen van begin en eindklanken in woorden, rijmen en het verdelen van woorden in klanken en het koppelen van losse klanken tot een woord.

Spellen met Specht

Middels het programma Spellen met Specht kan er een gedegen voorschottraining worden gegeven en gewerkt worden volgens de methodiek Connect klanken en letters, Connect woordherkenning en de gecombineerde lees- spellingsbegeleiding. Het is een best practice programma waar kinderen graag mee werken. Spreekhoek heeft voor deze methode gekozen omdat er zo één programma is dat ieder niveau weer prachtig aanvult.

Hoesten

Speich-C

Chronische hoestklachten kunnen zeer belemmerend werken. Hoestbuien ervaart men regelmatig als zeer vervelend en ook sociale gevolgen zijn soms aanzienlijk: mensen durven uit angst voor het storen van anderen bijvoorbeeld niet meer naar het theater, de kerk of andere sociale plekken. Logopedie kan hulp bieden

De medicamenteuze behandeling van hoesten is bij de meerderheid van de patiënten effectief. Gemiddeld 20% van de patiënten die medicamenteus uitbehandeld zijn en nog persisterende hoestklachten ervaren, worden verwezen naar de logopedist (Vertigan en Gibson, 2012). (…) Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat logopedische behandeling volgens het SPEICH-C programma effectief is. Het is daarom belangrijk dat iedere patiënt met chronische hoestklachten logopedische therapie op maat volgens het SPEICH-C programma aangeboden krijgt. Onze verwachting is dat (long)artsen patiënten in toenemende mate zullen verwijzen naar logopedie in de eerste of tweede lijn

SPEICH-C is een zeer bruikbaar behandelprogramma dat het hoesten al in een paar logopedische behandelingen kan verminderen.

Downsyndroom

Leespraat

Kinderen met Downsyndroom hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van de spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het praten. De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. Het visuele kanaal functioneert echter doorgaans veel beter.

Daarom zijn in onder andere de VS, Canada, Australië, Spanje en Engeland al sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw wetenschappers, logopedisten en ouders aan de slag gegaan met de methode van het globaal lezen op zeer jonge leeftijd. Om de kloof tussen het globaal lezen (leren lezen om te leren praten) en het lezen op school te overbruggen, heeft Hedianne Bosch de methode Leespraat ontwikkeld.

Bijzondere kenmerken van de methode Leespraat zijn:

 • betekenisvol lezen vanaf het begin  (lezen is begrijpend lezen)
 • eigen leefwereld staat centraal  (lezen gekoppeld aan beleven)
 • lezen om te leren praten  (stimuleren van het praten, zinslengte uitbreiden, uitspraak verbeteren)
 • beginnen met lezen op zeer jonge leeftijd  (tussen 2 en 4 jaar)
 • doorgaande lijn tijdens de schoolperiode, waarbij lezen en praten hand in hand blijven gaan
 • het visuele gaat vooraf aan het auditieve en ondersteunt de ontwikkeling daarvan
 • het leesproces verloopt van globaal naar analytisch
 • kinderen leren lezen zoals volwassenen lezen:
  • belangrijkste strategie: directe woordherkenning (‘straat’)
  • tweede strategie: woorddelen herkennen (str -aat)
  • derde, aanvullende strategie: deel van een onbekend woord verklanken (st – r – aat)

Telelogopedie

Spreekhoek werkt ook met telelogopedie. Telelogopedie is het behandelen op afstand door middel van een webcam – één op de praktijk en één bij de patiënt thuis. Klik hier voor meer informatie.