Vrijwillige kwaliteitstoets logopedie

De vrijwillige kwaliteitstoets is een kwaliteitsinstrument dat de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk maakt. Dit gebeurt in een onafhankelijk onderzoek (ook wel ‘audit’ genoemd) met vooraf vastgestelde criteria. Spreekhoek laat iedere 2 jaar een audit in de praktijk uitvoeren door de onafhankelijke organisatie Kiwa.

Zorgverzekeraars geven de hoogste status aan logopediepraktijken die hun zorg transparant maken en de vrijwillige kwaliteitstoets laten uitvoeren. Een “plus”-praktijk onderscheidt zich niet alleen door te voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar door een stap verder te gaan. Bij de kwaliteitseisen gaat het onder andere om de deskundigheid van de logopedist, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van klachten. Andere voordelen zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Spreekhoek heeft de Vrijwillige kwaliteitstoets logopedie in december 2016 met vlag en wimpel behaald. U kunt het certificaat hier downloaden.

Continuïteit

Wij proberen onze klanten zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw behandelend logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt. Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaatsvindt. Op deze wijze blijft ook de kwaliteit van de begeleiding hoog.
Binnen de praktijk zijn afspraken gemaakt voor (langdurige) waarneming bij ziekte, vakantie en/of verlof. Mocht één van ons onverhoopt voor een langere periode afwezig zijn, dan zal er een externe logopedist worden ingeschakeld.

Samenwerking / Partners

In onze praktijk wordt veel samengewerkt met andere disciplines, omdat in de afgelopen jaren bewezen is dat samenwerking de kwaliteit van de zorg voor de cliënt verhoogt. Bovendien helpen we door samen te werken elkaar verder en kan iedereen tijd besparen.

Samenwerking is er in de regio met:

 • Huisartsen
 • Specialisten (Kno-arts, neuroloog, kinderarts) van de ziekenhuizen Meander, Tergooi, UMCU, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Gelderse Vallei en VUmc.
 • Tandartsen / Orthodontisten
 • Logopedisten van de gemeente Amersfoort
 • Fysiocentrum Hoogland
 • Kinderfysiotherapeute Frida Kennis
 • Leerkrachten en Intern Begeleiders van alle basisscholen en speciaal onderwijs scholen in de regio
 • (VVE) peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Remedial Teachers
 • Ambulant Begeleiders van Kentalis
 • Ambulant Begeleiders van Auris
 • Diverse disciplines van Pento
 • GGD Midden Nederland met consultatiebureau -artsen en -verpleegkundigen
 • Ergotherapie kinderen Amersfoort
 • Kinderergotherapie Gooi en Eemland
 • Orthopedagogiek praktijk Nieuwland
 • (Kinder-) Psychologen van Psychologen Groep Utrecht en Micare Amersfoort

Registraties

 • Kwaliteitsregister Paramedici (nr. 19907566091)
 • NVLF lidmaatschap
 • NVLF-register voor dyslexie
 • NVLF-register voor preverbale logopedie
 • NVLF Kwaliteitskringen
 • Intervisiegroepen

Klant ervaringsonderzoek (KEO)

Om te weten hoe u de door ons geboden zorg ervaren heeft, krijgt u aan het eind van de behandeling een onderzoek om on-line in te vullen. Met de tips en tops die u aangeeft, blijft Spreekhoek de zorg verder optimaliseren en de kwaliteit gewaarborgd. Uiteraard is uw privacy hierbij verzekerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Qualiview.

Kennisoverdracht

Door frequent overleg met collega’s uit de intervisiegroep blijven alle logopedisten op de hoogte van de meest recente inzichten en methoden.

NIVEL zorgregistraties

Spreekhoek doet mee aan het wetenschappelijk onderzoek NIVEL Zorgregistraties. Het doel hiervan is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Het NIVEL verzamelt hiervoor zorggegevens van een grote groep eerstelijns zorgverleners in Nederland. Er worden voor het onderzoek gegevens gebruikt die uw logopedist standaard in het computersysteem vastlegt. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. U kunt het privacyreglement desgewenst downloaden op www.nivel.nl/zorgregistraties.