Logo LorreDe logopedist geeft therapie en advies aan kinderen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, stem, stotteren, afwijkende mondgewoonten, auditieve vaardigheden en het gehoor. Ook geeft de logopedist  tips en adviezen aan de ouders en leerkrachten van deze kinderen.

Vrijstaand-groep

Er zijn op logopedisch gebied echter nog weinig echte verhalen geschreven voor kinderen. Bovendien is het voor leerkrachten in het basisonderwijs vaak lastig om logopedische problemen tijdig en juist te signaleren. Tijd om daar verandering in te brengen!

Voor leerkrachten in het basisonderwijs is het belangrijk dat ze logopedische aandachtsgebieden bij hun kinderen juist en tijdig signaleren.

Slomie SchildpadMet het boek “P-p-p-pa-pegaai is jarig” kun je in je groep de kinderen meenemen in het spannende verhaal van de jarige Logo Lorre. De illustraties maken de logopedische aandachtsgebieden heel beeldend zodat het makkelijk is om in de klas te praten over een logopedisch probleem.
Het boek bevat een screeningslijst die het mogelijk maakt de verschillende logopedische problemen te herkennen.

Haasje RepjeLogopedist Bianca Boels verzorgt ook de cursus “Signalering van logopedische problemen door leerkrachten

Voor wie?
Voor leerkrachten van groep 1/2/3, remedial teachers, intern begeleiders en teams.

Inhoud De cursus biedt de mogelijkheid om logopedische problemen te signaleren en vervolgens voor te dragen voor een logopedische screening. De scholing heeft het karakter van een “workshop” waarbij enige voorbereiding en actieve deelname van de leerkrachten wordt verwacht. De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder drie uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van videomateriaal om de logopedische problematiek te leren herkennen. Er zal gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige ervaring en kennis van de leerkrachten. Tussen de eerste bijeenkomst en de tweede bijeenkomst zitten maximaal vier weken. In de tussenliggende periode kunnen de cursisten de vaardigheden die zij hebben geleerd, toepassen in de praktijk. Tijdens de cursus wordt naast kennisoverdracht vooral aandacht besteed aan het oefenen van praktische vaardigheden en de transfer naar de schoolsituatie.
Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten uit het reguliere basisonderwijs die werken met kinderen in groep 1, 2 en de betrokken (interne) begeleiders.  Uiteraard is deze cursus ook erg zinvol voor leerkrachten van groep 3 en hoger om zich te bekwamen in het onderkennen van logopedische problemen.
Doelstelling De leerkracht kan op een zo betrouwbaar mogelijke wijze symptomen in de spraak- en taalontwikkeling die mogelijk duiden op een logopedische problematiek bij kinderen in de leeftijd van 4 – 5 jaar signaleren en kent de procedure om van signalering tot screening/behandeling door de logopedist over te gaan.De hoofddoelstellingen zijn:
– normale ontwikkeling van de logopedische aandachtsgebieden herkennen bij kinderen van 4 – 5 jaar;
– een afwijkende ontwikkeling van de logopedische aandachtsgebieden herkennen bij kinderen van 4 – 5 jaar;
– het verschil kennen tussen zichtbare, hoorbare en verborgen logopedische stoornissen;
– de gevolgen kennen van te late signalering van zichtbare, hoorbare en verborgen logopedische stoornissen, beperkingen en/ of handicaps;
– bewust worden van de betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid van de eigen vrije observatie in de groep. De leerkracht onderkent het nut van gerichte observatie;
– zich bewust zijn van het verschil tussen testgedrag en stimulerend gedrag;
– de eigen mogelijkheden en aanwezige didactische middelen inventariseren op bruikbaarheid voor een zo betrouwbaar mogelijke signalering van mogelijke logopedische problemen;
– de situatie in de groep zo organiseren en aanpassen dat zij of hij op haar eigen manier tot een zo betrouwbaar mogelijke signalering komt;
– weten welke stappen dienen te worden ondernomen om van signalering tot screening/behandeling door de logopedist te komen.
Duur 2 scholingsmomenten van elk 3 uur. SBU: 9 uur (2 scholingsmomenten van elke 3 uur en 3 uur zelfstudie)
Studiebelasting De scholing heeft het karakter van een “workshop” waarbij enige voorbereiding van de leerkrachten wordt verwacht. In de tussenliggende periode kunnen de cursisten de vaardigheden die zij hebben geleerd, toepassen in de praktijk.
Certificaat Ja
Vooropleiding Voor deze cursus is geen speciale voorkennis vereist.